Đăng ký tài khoản
Đăng nhập tài khoản

Thông tin server

Thời gian


Online -- / 500

Cap100 Lvl

RacesAsi & EU

EXP & SP1x

Gold & Drop2x

Tradegoodsx2.1

PC Limit4


hotanHotan | Tax %


Trader % Trader
Hunter % Hunter
Thief % Thief