Thông báo máy chủ


Đăng nhập tài khoản

Thông tin server

Thời gian


Online -- / 500

Cap110 Lvl

RacesAsi & EU

EXP & SP15x

Gold & Drop2x

Tradegoodsx2.1

PC Limit3


hotanHotan | Tax 0% BOS


Trader 47% Trader
Hunter 25% Hunter
Thief 27% Thief